KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Związek koncepcji kształcenia na I stopniu kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne z misją Uczelni oraz jej strategią rozwoju przejawia się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju i wdrażaniu nowych technologii, budowie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego z poszanowaniem zasad etyki, promowaniem indywidualnego rozwoju jednostki, współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym, kształceniem umiejętności poruszania się po rynku pracy. Czynniki te zawarte są w zaplanowanych efektach kształcenia.
Realizacja studiów na I stopniu kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne będzie wspierać wypełnianie misji Politechniki Opolskiej oraz cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej do roku 2020, a także odpowiadać na zmiany na krajowym rynku pracy i zainteresowania przyszłych studentów.
Studia I stopnia na kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne trwają 8 semestrów, na każdym semestrze student ma do zdobycia 30 punktów ECTS.

CELE KSZTAŁCENIA

Założone cele kształcenia obejmują uzyskanie przez Absolwentów niezbędnych kompetencji do rozwiązywania problemów w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w inżynierii chemicznej oraz przemyśle maszynowym związanych z produkcją, aparaturą techniczną i jej eksploatacją, mechaniką i wytrzymałością materiałów.
Możliwości, które daje ukończenie kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne sprowadzają się do przygotowania elitarnej kadry w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach technicznych produkujących i projektujących maszyny i aparaturę przemysłową, w zakładach obsługujących wysoko wyspecjalizowane urządzenia oparte na nowoczesnych systemach informatycznych, , w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych, w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne zakłady przemysłowe i projektujące oprogramowanie dla maszyn i urządzeń. Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie aparatami i urządzeniami technicznymi, oprogramowaniem specjalistycznym.
Celem kształcenia na kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne jest wskazanie integralności problemów technicznych z obszarem nauk technicznych w dyscyplinie informatyka oraz budowa i eksploatacja maszyn. Takie podejście umożliwi absolwentom uzyskanie odpowiedzi w następujących kwestiach:

  • Jakie stosować instrukcje postępowania w przemyśle?
  • Jak tworzyć i utrzymywać procesy produkcyjne związane z przemysłem opartym na systemach informatycznych (oprogramowanie, sterowanie)?
  • Jak w praktyce korzystać z wiedzy z zakresu identyfikacji zagrożeń technicznych w przemyśle mechanicznym?
  • Jak zaplanować zakres zadań związanych z wykorzystaniem sprzętu technicznego i materiałów eksploatacyjnych w przemyśle?

Rozwiązanie tych zagadnień ma przede wszystkim na celu zwiększenie produktywności oraz sprostanie konkurencyjności oraz wymaganiom zgłaszanym przez klientów wobec podmiotów, które na co dzień zmagają się z problemami technicznymi w obszarze nauk technicznych w zakresie informatyki oraz budowy i eksploatacji maszyn.

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU Przemysłowe Technologie Informatyczne

Wiedza
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Przemysłowe technologie informatyczne ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii oraz nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych w przemyśle. Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu szeregu przedmiotów inżynierskich przydatną w rozwiązywaniu różnorodnych problemów technicznych. Zna podstawowe normy oraz standardy stosowane w rysunku technicznym oraz współczesne narzędzia stosowane w przygotowywaniu dokumentacji technicznej z wykorzystaniem technik komputerowych. Dysponuje wiedzą na temat podstaw działania urządzeń, maszyn i aparatury oraz podstawowych metod pozwalających zaprojektować obsługę procesu technologicznego. Posiada wiedzę na temat metod pomiarowych oraz sposobów oceny poprawności przeprowadzanych pomiarów. Ma wiedzę na temat podstawowych właściwości oraz zastosowań materiałów inżynierskich. Zna podstawy mechatroniki w zakresie technologii przemysłowych. Jest zaznajomiony z metodami zarządzania jakością w procesie produkcyjnym. Posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów komputerowych w tym z zakresu funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych. Ma wiedzę z zakresu informatyki w zakresie inżynierskim pozwalającym tworzyć oraz wykorzystywać oprogramowanie w obszarze przemysłowych technologii informatycznych. Tworząc oprogramowanie ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technik jego tworzenia, zasad inżynierii oprogramowania i trendów w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania sieci komputerowych, zna pojęcia niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych, zasad ochrony zasobów informatycznych. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i praktycznie wiedzę w zakresie budowy stron internetowych, systemów bazodanowych i metod sztucznej inteligencji. Ma podstawową wiedzę w wykorzystaniu systemów wbudowanych oraz w zakresie programowania sterowników. Zna metody analizy i rozwiązywania problemów organizacyjnych, pracy zespołowej, podejmowania decyzji. Rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do problemów technologii informatycznych. Zna polską i angielską terminologię w obszarze systemów informatycznych.

Umiejętności
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Przemysłowe technologie informatyczne posiada umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna i stosuje zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym. Umie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne. Umie zastosować odpowiednie narzędzie informatyczne lub stosowny algorytm do danego problemu. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować, zaprogramować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów informatycznych. Ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inżynierskich, zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską. Ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów związanych z przemysłowymi technologiami informatycznymi.

Kompetencje
Absolwent kierunku Przemysłowe technologie informatyczne ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z kierunkiem studiów i ich wpływu na środowisko. Jest kompetentny w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych. Potrafi określać priorytety służące do osiągnięcia założonego celu. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz potrafi pracować w zespole. Jest świadomy istotności nowoczesnych systemów IT z punktu widzenia ich wpływu na postęp w procesie produkcyjnym i diagnostyce.

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier