Strona główna

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Związek koncepcji kształcenia na I stopniu kierunku Systemy biotechniczne z misją Uczelni oraz jej strategią rozwoju przejawia się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju i wdrażaniu nowych technologii, budowie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego z poszanowaniem zasad etyki, promowaniem indywidualnego rozwoju jednostki, współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym, kształceniem umiejętności poruszania się po rynku pracy. Czynniki te zawarte są w zaplanowanych efektach kształcenia.
Realizacja studiów na I stopniu kierunku Systemy biotechniczne będzie wspierać wypełnianie misji Politechniki Opolskiej oraz cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej do roku 2020, a także odpowiadać na zmiany na krajowym rynku pracy i zainteresowania przyszłych studentów.
Studia I stopnia na kierunku Systemy biotechniczne trwają 8 semestrów, na każdym semestrze student ma do zdobycia 30 punktów ECTS.

Założone cele kształcenia obejmują uzyskanie przez Absolwentów niezbędnych kompetencji do rozwiązywania problemów w zakresie inżynierii rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego związanych z przetwórstwem, przechowalnictwem, aparaturą techniczną, współczesnymi systemami uprawy oraz wykorzystaniem szeroko rozumianej biotechnologii w przemyśle rolno-spożywczym.
Możliwości, które daje ukończenie kierunku Systemy biotechniczne sprowadzają się do przygotowania elitarnej kadry w dynamicznie rozwijających się gospodarstwach i kombinatach rolnych, w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, w zakładach produkujących nawozy sztuczne i ochrony roślin, w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych, w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne. Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.
Celem kształcenia na kierunku Systemy biotechniczne jest wskazanie integralności problemów technicznych z obszarem nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Takie podejście umożliwi absolwentom uzyskanie odpowiedzi w następujących kwestiach:

  • Jakie stosować instrukcje postępowania?
  • Jak tworzyć i utrzymywać procesy produkcyjne związane z przemysłem rolniczym oraz spożywczym? (efektywność techniczna w zakresie przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii opartych na nowoczesnej biogospodarce)?
  • Jak w praktyce korzystać z wiedzy z zakresu identyfikacji zagrożeń technicznych w produkcji rolniczej i spożywczej?
  • Jak zaplanować zakres zadań związanych z wykorzystaniem sprzętu technicznego i materiałów eksploatacyjnych oraz zagospodarowaniem odpadów w przemyśle rolno-spożywczym?
  • Jak przeprowadzić analizę ryzyka i zagrożeń w przemyśle rolno-spożywczym?

Rozwiązanie tych zagadnień ma przede wszystkim na celu zwiększenie produktywności oraz sprostanie konkurencyjności oraz wymaganiom zgłaszanym przez klientów wobec podmiotów, które na co dzień zmagają się z problemami technicznymi w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.


SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU SYSTEMY BIOTECHNICZNE

Wiedza
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Systemy biotechniczne ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii oraz nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów związanych z wykorzystaniem Systemów biotechnicznych w przemyśle rolniczym oraz spożywczym. Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu biologicznych podstaw produkcji na różnych poziomach złożoności oraz technicznych zagadnieniach inżynierskich, przydatną w technologiach produkcji rolniczej oraz przetwórstwa żywności opartych na nowoczesnej biogospodarce. Zna podstawowe metody techniki, technologie i narzędzia rolnicze, służące kształtowaniu i wykorzystywaniu potencjału przyrody. Ma ogólną wiedzę na temat procesów termodynamicznych, stanowiących element rolniczych i spożywczych procesów produkcyjnych. Wykazuje znajomość typowych technologii produkcji rolniczej, spożywczej oraz przetwórstwa żywności. Znane mu są podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem sprzętu technicznego w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz przetwórstwie żywności z uwzględnieniem czynników kształtujących efektywność procesów użytkowania z uwzględnieniem środowiska naturalnego. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów związanych z obsługą sprzętu technicznego w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz przetwórstwie. Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień związanych z budową maszyn i aparatury przemysłu spożywczego, przechowalnictwa i konserwacji. Ma podstawową wiedzą z zakresu biotechnologii, procesów biologicznych i mikrobiologicznych występujących w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz przetwórstwie żywności. Ma ogólna wiedzę z zakresu zasobów naturalnych i ich przemian fizycznych, chemicznych i mechanicznych wykorzystywanych w rolnictwie. Wykazuje znajomość podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem inżynierskim i wykorzystaniem grafiki komputerowej. Znane mu są podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i automatyki w kontekście wykorzystania do obsługi technicznej bazy rolnictwa, przemysłu spożywczego i przetwórstwa. Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania gospodarki energetycznej w kontekście wykorzystania potencjału technicznej bazy rolnictwa, przemysłu spożywczego i przetwórstwa żywności. Dysponuje wiedzą z zakresu identyfikowania zagrożeń, bezpieczeństwa higieny pracy oraz ergonomii w użytkowaniu sprzętu technicznego w przemyśle rolno – spożywczym. Ma podstawową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, mechaniki i maszynoznawstwa , wymaganą w procesie projektowania konstrukcji sprzętu technicznego na potrzeby rolnictwa i przemysłu spożywczego. Wykazuje podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną odnoszącą się do przemysłu rolno – spożywczego i przetwórstwa. Nie jest mu obce funkcjonowanie organizmów gospodarczych, ich zarządzanie, nadzór, logistyka, kontrola i certyfikacja z uwzględnieniem przemysłu rolno – spożywczego. Znane są mu zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, organizacji systemów ekologicznych i ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo w produkcji rolno – spożywczej. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących podczas wykorzystywania w przemyśle rolno – spożywczym i przetwórstwie. Rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do problemów przemysłu rolno - spożywczego. Zna polską i angielską terminologię w obszarze systemu gospodarki żywnościowej, techniki rolniczej oraz przetwórstwa żywności.

Umiejętności
Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów, wyznaczania wartości oraz oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości biologicznych, chemicznych i fizycznych, związanych z użytkowaniem sprzętu technicznego w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz przetwórstwie żywności. Potrafi wykonywać proste zadania badawcze związane z identyfikacją jakości materiałów oraz zmian zachodzących podczas ich przetwarzania. Ocenia istniejące operacje i procesy jednostkowe i proponuje rozwiązania alternatywne, uwzględniające doskonalenie jakości, bezpieczeństwa użytkowania sprzętu technicznego oraz efektywności procesów technologicznych w rolnictwie oraz przetwórstwie żywności. Wykorzystuje metody eksperymentalne, matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych produkcji rolniczej i oraz przetwórstwie żywności z udziałem urządzeń technicznych. Samodzielnie interpretuje uzyskane dane empiryczne i wyciąga wnioski. Wyszukuje, interpretuje i ocenia przydatności danych związanych z technologią produkcji rolniczej i spożywczej oraz przetwórstwa żywności. Identyfikuje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne oraz źródła ich pochodzenia środowiskowego, jak również związane z użytkowaniem sprzętu technicznego w rolnictwie oraz przetwórstwie żywności. Przeprowadza analizę ryzyka i korzyści oraz umie sformułować wytyczne do zarządzania jakością i bezpieczeństwem użytkowania środków technicznych w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Potrafi przygotować udokumentowane źródłowo opracowania, dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi sprzętu technicznego w rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz przetwórstwie żywności. Posiada umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy w zakresie przetwarzania informacji służących doskonaleniu eksploatacji technicznej infrastruktury rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa żywności. Określa i ocenia wartość wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących podnoszeniu efektywności pracy środków technicznych w produkcji rolniczej i spożywczej oraz przetwórstwie żywności. Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzystywania danych odnoszących się do techniki rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianej techniki rolniczej i przemysłu spożywczego. Jest w stanie dokonać wstępnej syntezy i analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Ocenia i planuje zakres zadań związanych z recyklingiem sprzętu technicznego i materiałów eksploatacyjnych, zagospodarowaniem ścieków i odpadów, uwzględniając zintegrowane zarządzanie środowiskiem i kryteria zrównoważonego rozwoju. Opanował umiejętności studiowania literatury i samodzielnego uczenia się, umie przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej. Komunikuje się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym w obszarze problemowym techniki rolniczej i przemysłu spożywczego oraz w przetwórstwie żywności, w języku polskim i angielskim na poziomie B2. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.

Kompetencje
Absolwent kierunku Systemy biotechniczne ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z kierunkiem studiów i ich wpływu na środowisko. Jest kompetentny w obszarze nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii produkcji surowcowej i przetwórstwie oraz transporcie i magazynowaniu produktów rynkowych. Potrafi określać priorytety służące do osiągnięcia założonego celu. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz potrafi pracować w zespole. Jest świadomy istotności nowoczesnych systemów IT z punktu widzenia ich wpływu na postęp w procesie produkcyjnym i diagnostyce. Ma świadomość możliwości biotechnicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, spożywczej i przetwórstwie.

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier