Strona główna

Kierunki studiów

Systemy biotechniczne

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Związek koncepcji kształcenia na I stopniu kierunku Systemy biotechniczne z misją Uczelni oraz jej strategią rozwoju przejawia się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju i wdrażaniu nowych technologii, budowie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego z poszanowaniem zasad etyki, promowaniem indywidualnego rozwoju jednostki, współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym, kształceniem umiejętności poruszania się po rynku pracy. Czynniki te zawarte są w zaplanowanych efektach kształcenia.
Realizacja studiów na I stopniu kierunku Systemy biotechniczne będzie wspierać wypełnianie misji Politechniki Opolskiej oraz cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej do roku 2020, a także odpowiadać na zmiany na krajowym rynku pracy i zainteresowania przyszłych studentów.
Studia I stopnia na kierunku Systemy biotechniczne trwają 8 semestrów, na każdym semestrze student ma do zdobycia 30 punktów ECTS.

Założone cele kształcenia obejmują uzyskanie przez Absolwentów niezbędnych kompetencji do rozwiązywania problemów w zakresie inżynierii rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego związanych z przetwórstwem, przechowalnictwem, aparaturą techniczną, współczesnymi systemami uprawy oraz wykorzystaniem szeroko rozumianej biotechnologii w przemyśle rolno-spożywczym.
Możliwości, które daje ukończenie kierunku Systemy biotechniczne sprowadzają się do przygotowania elitarnej kadry w dynamicznie rozwijających się gospodarstwach i kombinatach rolnych, w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, w zakładach produkujących nawozy sztuczne i ochrony roślin, w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych, w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne. Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.
Celem kształcenia na kierunku Systemy biotechniczne jest wskazanie integralności problemów technicznych z obszarem nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Takie podejście umożliwi absolwentom uzyskanie odpowiedzi w następujących kwestiach:

  • Jakie stosować instrukcje postępowania?
  • Jak tworzyć i utrzymywać procesy produkcyjne związane z przemysłem rolniczym oraz spożywczym? (efektywność techniczna w zakresie przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii opartych na nowoczesnej biogospodarce)?
  • Jak w praktyce korzystać z wiedzy z zakresu identyfikacji zagrożeń technicznych w produkcji rolniczej i spożywczej?
  • Jak zaplanować zakres zadań związanych z wykorzystaniem sprzętu technicznego i materiałów eksploatacyjnych oraz zagospodarowaniem odpadów w przemyśle rolno-spożywczym?
  • Jak przeprowadzić analizę ryzyka i zagrożeń w przemyśle rolno-spożywczym?

Rozwiązanie tych zagadnień ma przede wszystkim na celu zwiększenie produktywności oraz sprostanie konkurencyjności oraz wymaganiom zgłaszanym przez klientów wobec podmiotów, które na co dzień zmagają się z problemami technicznymi w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.


SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU SYSTEMY BIOTECHNICZNE

Wiedza
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Systemy biotechniczne ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii oraz nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów związanych z wykorzystaniem Systemów biotechnicznych w przemyśle rolniczym oraz spożywczym. Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu biologicznych podstaw produkcji na różnych poziomach złożoności oraz technicznych zagadnieniach inżynierskich, przydatną w technologiach produkcji rolniczej oraz przetwórstwa żywności opartych na nowoczesnej biogospodarce. Zna podstawowe metody techniki, technologie i narzędzia rolnicze, służące kształtowaniu i wykorzystywaniu potencjału przyrody. Ma ogólną wiedzę na temat procesów termodynamicznych, stanowiących element rolniczych i spożywczych procesów produkcyjnych. Wykazuje znajomość typowych technologii produkcji rolniczej, spożywczej oraz przetwórstwa żywności. Znane mu są podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem sprzętu technicznego w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz przetwórstwie żywności z uwzględnieniem czynników kształtujących efektywność procesów użytkowania z uwzględnieniem środowiska naturalnego. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów związanych z obsługą sprzętu technicznego w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz przetwórstwie. Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień związanych z budową maszyn i aparatury przemysłu spożywczego, przechowalnictwa i konserwacji. Ma podstawową wiedzą z zakresu biotechnologii, procesów biologicznych i mikrobiologicznych występujących w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz przetwórstwie żywności. Ma ogólna wiedzę z zakresu zasobów naturalnych i ich przemian fizycznych, chemicznych i mechanicznych wykorzystywanych w rolnictwie. Wykazuje znajomość podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem inżynierskim i wykorzystaniem grafiki komputerowej. Znane mu są podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i automatyki w kontekście wykorzystania do obsługi technicznej bazy rolnictwa, przemysłu spożywczego i przetwórstwa. Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania gospodarki energetycznej w kontekście wykorzystania potencjału technicznej bazy rolnictwa, przemysłu spożywczego i przetwórstwa żywności. Dysponuje wiedzą z zakresu identyfikowania zagrożeń, bezpieczeństwa higieny pracy oraz ergonomii w użytkowaniu sprzętu technicznego w przemyśle rolno – spożywczym. Ma podstawową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, mechaniki i maszynoznawstwa , wymaganą w procesie projektowania konstrukcji sprzętu technicznego na potrzeby rolnictwa i przemysłu spożywczego. Wykazuje podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną odnoszącą się do przemysłu rolno – spożywczego i przetwórstwa. Nie jest mu obce funkcjonowanie organizmów gospodarczych, ich zarządzanie, nadzór, logistyka, kontrola i certyfikacja z uwzględnieniem przemysłu rolno – spożywczego. Znane są mu zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, organizacji systemów ekologicznych i ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo w produkcji rolno – spożywczej. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących podczas wykorzystywania w przemyśle rolno – spożywczym i przetwórstwie. Rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do problemów przemysłu rolno - spożywczego. Zna polską i angielską terminologię w obszarze systemu gospodarki żywnościowej, techniki rolniczej oraz przetwórstwa żywności.

Umiejętności
Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów, wyznaczania wartości oraz oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości biologicznych, chemicznych i fizycznych, związanych z użytkowaniem sprzętu technicznego w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz przetwórstwie żywności. Potrafi wykonywać proste zadania badawcze związane z identyfikacją jakości materiałów oraz zmian zachodzących podczas ich przetwarzania. Ocenia istniejące operacje i procesy jednostkowe i proponuje rozwiązania alternatywne, uwzględniające doskonalenie jakości, bezpieczeństwa użytkowania sprzętu technicznego oraz efektywności procesów technologicznych w rolnictwie oraz przetwórstwie żywności. Wykorzystuje metody eksperymentalne, matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach technologicznych produkcji rolniczej i oraz przetwórstwie żywności z udziałem urządzeń technicznych. Samodzielnie interpretuje uzyskane dane empiryczne i wyciąga wnioski. Wyszukuje, interpretuje i ocenia przydatności danych związanych z technologią produkcji rolniczej i spożywczej oraz przetwórstwa żywności. Identyfikuje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne oraz źródła ich pochodzenia środowiskowego, jak również związane z użytkowaniem sprzętu technicznego w rolnictwie oraz przetwórstwie żywności. Przeprowadza analizę ryzyka i korzyści oraz umie sformułować wytyczne do zarządzania jakością i bezpieczeństwem użytkowania środków technicznych w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Potrafi przygotować udokumentowane źródłowo opracowania, dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi sprzętu technicznego w rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz przetwórstwie żywności. Posiada umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy w zakresie przetwarzania informacji służących doskonaleniu eksploatacji technicznej infrastruktury rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa żywności. Określa i ocenia wartość wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących podnoszeniu efektywności pracy środków technicznych w produkcji rolniczej i spożywczej oraz przetwórstwie żywności. Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzystywania danych odnoszących się do techniki rolniczej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianej techniki rolniczej i przemysłu spożywczego. Jest w stanie dokonać wstępnej syntezy i analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Ocenia i planuje zakres zadań związanych z recyklingiem sprzętu technicznego i materiałów eksploatacyjnych, zagospodarowaniem ścieków i odpadów, uwzględniając zintegrowane zarządzanie środowiskiem i kryteria zrównoważonego rozwoju. Opanował umiejętności studiowania literatury i samodzielnego uczenia się, umie przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej. Komunikuje się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym w obszarze problemowym techniki rolniczej i przemysłu spożywczego oraz w przetwórstwie żywności, w języku polskim i angielskim na poziomie B2. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej.

Kompetencje
Absolwent kierunku Systemy biotechniczne ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z kierunkiem studiów i ich wpływu na środowisko. Jest kompetentny w obszarze nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii produkcji surowcowej i przetwórstwie oraz transporcie i magazynowaniu produktów rynkowych. Potrafi określać priorytety służące do osiągnięcia założonego celu. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz potrafi pracować w zespole. Jest świadomy istotności nowoczesnych systemów IT z punktu widzenia ich wpływu na postęp w procesie produkcyjnym i diagnostyce. Ma świadomość możliwości biotechnicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, spożywczej i przetwórstwie.

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier

Przemysłowe technologie informatyczne

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Związek koncepcji kształcenia na I stopniu kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne z misją Uczelni oraz jej strategią rozwoju przejawia się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju i wdrażaniu nowych technologii, budowie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego z poszanowaniem zasad etyki, promowaniem indywidualnego rozwoju jednostki, współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym, kształceniem umiejętności poruszania się po rynku pracy. Czynniki te zawarte są w zaplanowanych efektach kształcenia.
Realizacja studiów na I stopniu kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne będzie wspierać wypełnianie misji Politechniki Opolskiej oraz cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej do roku 2020, a także odpowiadać na zmiany na krajowym rynku pracy i zainteresowania przyszłych studentów.
Studia I stopnia na kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne trwają 8 semestrów, na każdym semestrze student ma do zdobycia 30 punktów ECTS.

CELE KSZTAŁCENIA

Założone cele kształcenia obejmują uzyskanie przez Absolwentów niezbędnych kompetencji do rozwiązywania problemów w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w inżynierii chemicznej oraz przemyśle maszynowym związanych z produkcją, aparaturą techniczną i jej eksploatacją, mechaniką i wytrzymałością materiałów.
Możliwości, które daje ukończenie kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne sprowadzają się do przygotowania elitarnej kadry w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach technicznych produkujących i projektujących maszyny i aparaturę przemysłową, w zakładach obsługujących wysoko wyspecjalizowane urządzenia oparte na nowoczesnych systemach informatycznych, , w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych, w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne zakłady przemysłowe i projektujące oprogramowanie dla maszyn i urządzeń. Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie aparatami i urządzeniami technicznymi, oprogramowaniem specjalistycznym.
Celem kształcenia na kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne jest wskazanie integralności problemów technicznych z obszarem nauk technicznych w dyscyplinie informatyka oraz budowa i eksploatacja maszyn. Takie podejście umożliwi absolwentom uzyskanie odpowiedzi w następujących kwestiach:

  • Jakie stosować instrukcje postępowania w przemyśle?
  • Jak tworzyć i utrzymywać procesy produkcyjne związane z przemysłem opartym na systemach informatycznych (oprogramowanie, sterowanie)?
  • Jak w praktyce korzystać z wiedzy z zakresu identyfikacji zagrożeń technicznych w przemyśle mechanicznym?
  • Jak zaplanować zakres zadań związanych z wykorzystaniem sprzętu technicznego i materiałów eksploatacyjnych w przemyśle?

Rozwiązanie tych zagadnień ma przede wszystkim na celu zwiększenie produktywności oraz sprostanie konkurencyjności oraz wymaganiom zgłaszanym przez klientów wobec podmiotów, które na co dzień zmagają się z problemami technicznymi w obszarze nauk technicznych w zakresie informatyki oraz budowy i eksploatacji maszyn.

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU Przemysłowe Technologie Informatyczne

Wiedza
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Przemysłowe technologie informatyczne ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii oraz nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych w przemyśle. Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu szeregu przedmiotów inżynierskich przydatną w rozwiązywaniu różnorodnych problemów technicznych. Zna podstawowe normy oraz standardy stosowane w rysunku technicznym oraz współczesne narzędzia stosowane w przygotowywaniu dokumentacji technicznej z wykorzystaniem technik komputerowych. Dysponuje wiedzą na temat podstaw działania urządzeń, maszyn i aparatury oraz podstawowych metod pozwalających zaprojektować obsługę procesu technologicznego. Posiada wiedzę na temat metod pomiarowych oraz sposobów oceny poprawności przeprowadzanych pomiarów. Ma wiedzę na temat podstawowych właściwości oraz zastosowań materiałów inżynierskich. Zna podstawy mechatroniki w zakresie technologii przemysłowych. Jest zaznajomiony z metodami zarządzania jakością w procesie produkcyjnym. Posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów komputerowych w tym z zakresu funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych. Ma wiedzę z zakresu informatyki w zakresie inżynierskim pozwalającym tworzyć oraz wykorzystywać oprogramowanie w obszarze przemysłowych technologii informatycznych. Tworząc oprogramowanie ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technik jego tworzenia, zasad inżynierii oprogramowania i trendów w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania sieci komputerowych, zna pojęcia niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych, zasad ochrony zasobów informatycznych. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i praktycznie wiedzę w zakresie budowy stron internetowych, systemów bazodanowych i metod sztucznej inteligencji. Ma podstawową wiedzę w wykorzystaniu systemów wbudowanych oraz w zakresie programowania sterowników. Zna metody analizy i rozwiązywania problemów organizacyjnych, pracy zespołowej, podejmowania decyzji. Rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do problemów technologii informatycznych. Zna polską i angielską terminologię w obszarze systemów informatycznych.

Umiejętności
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Przemysłowe technologie informatyczne posiada umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna i stosuje zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym. Umie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne. Umie zastosować odpowiednie narzędzie informatyczne lub stosowny algorytm do danego problemu. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować, zaprogramować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów informatycznych. Ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inżynierskich, zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską. Ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów związanych z przemysłowymi technologiami informatycznymi.

Kompetencje
Absolwent kierunku Przemysłowe technologie informatyczne ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z kierunkiem studiów i ich wpływu na środowisko. Jest kompetentny w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych. Potrafi określać priorytety służące do osiągnięcia założonego celu. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz potrafi pracować w zespole. Jest świadomy istotności nowoczesnych systemów IT z punktu widzenia ich wpływu na postęp w procesie produkcyjnym i diagnostyce.

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier